Welkom op vind.click

Basale begrippen en relaties.


Stel dat je wilt weten hoe alles in elkaar zit, hoe alles met elkaar verband houdt.
Stel dat je wilt weten wat echt belangrijk is en wat minder belangrijk is.
Is het mogelijk om basale begrippen in een onderling verband te beschouwen?

Hoe verloopt op hoofdlijnen een mensenleven?

In de kinderjaren leren en spelen we vooral.
In onze puberjaren lijken we vooral maar één doel te hebben, fijne vrienden en vriendinnen, om mee te praten en
dingen te doen.
In onze puberjaren lijken alle zorgen van het hebben van een vriend of vriendin mijlenver uit zicht.
In onze puberjaren lijken onze ouder(s) en/of verzorger(s) een stuk minder belangrijk te worden.

Tijdens ons leven merken we op dat wetenschappen lang niet alle antwoorden lijken te hebben op onze (levens)vragen.

Ook menen we soms op meer of mindere wijze de hand van goden, God of (bescherm)engelen te bespeuren in ons leven.

Wat we vaak graag willen weten is hoe we ons leven zinvoller kunnen laten verlopen met al ons vallen en opstaan.
Wat we als zingeving als mensen veelal gemeen hebben is het idee en het gevoel dat het belangrijk is dat we er 
voor elkaar zijn, dat we elkaar steunen.

Gebeurtenissen worden verklaard met krachten of invloeden, bijvoorbeeld van de natuur of van God, Duivel, goden, 
(bescherm)engelen en/of van informatie.
Het lijkt nog niet helemaal gelukt om het begrip "informatie" eenduidig te omschrijven.
Een begrip kun je meer volledig omschrijven met wezenskenmerken, dat zijn kenmerken die altijd gelden voor het
betreffende begrip.
Om het begrip "informatie" eenduidig te omschrijven zou je op zoek kunnen gaan naar de "kenmerken van informatie" 
en in het bijzonder de: "wezenskenmerken van informatie" = "essential characteristics of information".

Een ingang om de "wezenskenmerken van informatie" op het spoor te komen is door alle bekende begrippen te ordenen
en vervolgens te kijken hoe het begrip informatie binnen die ordening valt.
Ordeningen/indelingen van begrippen vind je onder meer in systematische woordenboeken.
In een systematisch woordenboek komen in beginsel alle begrippen aan bod.
In een systematisch woordenboek staan alle begrippen geordend ( = geclassificeerd = ingedeeld).
In een systematisch woordenboek worden de begrippen omschreven met woordenlijsten in plaats van met 
betekenissen/definities.

Wanneer je het menselijk bestaan beter wilt begrijpen met de hulp van een systematisch woordenboek, kan zich ook 
de vraag aandienen: op welke manier is het systematisch woordenboek ingedeeld en kun je uit die indeling misschien
verbanden afleiden?
Bij systematische woordenboeken hoort altijd een inhoudsopgave, waarmee je kunt zien hoe de begrippen zijn
geordend/ingedeeld.
De indelingen in systematische woordenboeken betreffen vaak min of meer gangbare manieren van indelen.

Het "MRTE-indelingsmodel" is een poging om zowel de basisbegrippen als de min of meer gangbare manieren van 
indelen in één logisch schema onder te brengen, waarin zichtbaar wordt hoe je alle basisbegrippen met elkaar 
verbonden zou kunnen denken: een model voor een systematisch woordenboek.
Het "MRTE-indelingsmodel" is een project in blijvende ontwikkeling, ter idee-vorming.

Wat zijn de meest basale begrippen en relaties?
De meest basale begrippen vind je ook terug als kenmerken binnen andere begrippen en deze basale begrippen kunnen
daarbij worden toegepast om bv. tegenstellingen weer te geven, bv. de begrippen los <-> vast of de begrippen 
binnen <-> buiten.
Daarnaast kun je voor basale relaties te rade gaan bij gangbare indelingsmethoden/indelingsprincipes.
Tot slot zou je kunnen proberen of je de meest basale begrippen en relaties in één schema zou kunnen onderbrengen,
om te komen tot één algemeen geldend indelingsmodel voor de manier waarop levende wezens de wereld zouden kunnen
benaderen en ervaren.
Hierbij kun je ook denken aan het begrip "archetypen" = oer(denk)beelden.
Onze archetypen zijn wellicht de universele wijzen waarop wij onze omgeving waarnemen en menen te begrijpen als 
mens en als dier.
Binnen het MRTE-indelingsmodel worden 4 basiskenmerken onderscheiden met de namen Materie, Ruimte, Tijd en Energie,
welke 4 basiskenmerken je ook kunt omschrijven met de vragen: wat/wie, waar, wanneer en waarom/hoe.
De 4 basiskenmerken binnen het MRTE-indelingsmodel hebben geen natuurkundige beschrijvingen, maar beschrijvingen
volgens mogelijk basale (oer)ervaringen: archetypen. 

De basiskenmerken, met de namen Materie, Ruimte, Tijd en Energie, zijn beschreven als relaties tussen de begrippen:
   - los    (veranderlijk)  en
   - vast (onveranderlijk).

De basisgrootten (basiswaarden) van elk basiskenmerk zijn beschreven als relaties tussen de begrippen:
   - binnen  (inwendig) en
   - buiten (uitwendig)

Je kunt de webpagina's van het "MRTE-indelingsmodel" gebruiken zonder de toelichting gelezen te hebben.
Veelal kun je door op een woord te klikken, op een bepaalde website komen waar dat woord het zoekwoord is, 
bijvoorbeeld op de website van google.nl


MRTE-redactie 
info@mrte.info